Ensenyaments Esportius

Accedeix a tota la informació referent als Ensenyaments Esportius. Més »

IES CTEIB

Accedeix a tota la informació referent a l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'IES CTEIB. Més »

Moodle

Accedeix a l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'extensió virtual del CTEIB. Més »

Recursos

Fes clic per accedir a un llistat de recursos que poden facilitar-te la teva tasca. Més »

 

PERÍODE DE MATRÍCULA DEL PROJECTE FINAL (NIVELL 3)

S’obri el període de matrícula pel curs 2018-19 del mòdul Projecte Final (PF) del nivell 3 EERE.

Dates del període de matriculació del PF:

Del divendres 21 de setembre 2018 fins el dilluns 8 d’octubre de 2018.

Horari administratiu per realitzar els tràmits de dilluns a divendres de 9h a 13:30h i el dilluns també de 15h a 17h.

Requisits acadèmics: 

Tenir la qualificació d’apte al bloc de formació de pràctiques del nivell 3 dels EERE i haver aprovat el bloc comú i específic dels EERE de nivell 3 i també el bloc complementari si pertanyeu a estudis d’EERE de modalitat Logse.

Procés de matrícula:

  • Complimentar i lliurar la següent Instància:

Sol.licitud de matricula Projecte Final EERE

  • Realitzar el pagament de les taxes pertinent.

Taxes matricula Projecte Final format comú:

https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6371

Taxes matricula Projecte Final format família nombrosa.

https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6372

Data de finalització del mòdul Projecte Final:

El día 3 de juny 2019 serà el darrer día per lliurar el projecte al vostre tutor que se us hagui assignat i el dia 14 de juny el darrer día per fer la defensa del mateix. L’alumne podrà adelantar aquests tràmits si ho considera i finalitza les tasques corresponents.

Per causes excepcionals justificades si el departament d’EERE ho considera  la defensa del projecte final es podrà realitzar en una altra data posterior acordada amb el departament EERE.

LLISTES DE PERSONES PENDENTS DE SETEMBRE, D’HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ

Vos deixem a continuació les llistes definitives de persones pendents de setembre, d’homologació i convalidació:

 

 

QUALIFICACIONS PROVES D’ACCÉS EERE

Trobareu els resultats de les diferents proves d’accés als enllaços següents:

ATLETISME: QUALIFC P d’A ATLET

BÀSQUET:  QUALIFC P d’A BÀSQT

HÍPICA N1: QUALIFC P d’A HÍP N1

HÍPICA N2: QUALIFC P d’A HÍP N2

MUNTANYA N1:  QUALIFC P d’A MNTNY N1

MUNTANYA N2: QUALIFC P d’A MNTNY N2

VELA: QUALIFC P d’A VELA

Recordau que, si teniu res a al·legar, teniu de temps fins dia 20, ja que el 21 de setembre sortiran les llistes definitives.

El termini per fer efectiva la matrícula als cursos serà de dia 24 al 26.

Trobareu tota la informació, instruccions i annexos a la pàgina web d’ensenyaments esportius de la Conselleria. Aquí teniu l’enllaç:

http://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/procas_dadmissia_i_matracula/?campa=yes

 

INICI CLASSES CICLES FORMATIUS

Aquest proper divendres dia 21 de setembre de 2018 a les 9:30, al saló d’actes, serà la presentació  i inici de curs dels cicles formatius de grau mitjà de conducció d’actitvitats físico-esportives en el medi natural i de grau superior d’animació d’activitats físiques i esportives.

AVÍS PER ALS ALUMNES DEL CICLE INICIAL I FINAL DE BÀSQUET (EERE)

Tots els alumnes del cicle inicial i/o final del grau mitjà en bàsquet que estàveu pendents dels resultats de la prova extraordinària, podeu passar pel centre a recollir els butlletins.

I tots els que hàgiu aprovat i vulgueu procedir a fer el bloc de formació pràctica, trobareu informació a la notícia publicada just a baix i a la reunió informativa a la qual se us convoca el proper dilluns, 17 de setembre a les 18,30.

PERÍODE DE MATRICULACIÓ DEL BLOC DE FORMACIÓ DE PRÀCTIQUES

INFORMACIÓ PELS ALUMNES DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS
.
.
El proper període de matrícula per la matèria del Bloc de Formació de Pràctiques serà del dilluns 17 de setembre al 8 d’octubre de 2018 ambdós inclosos.
.
PROPERA REUNIÓ INFORMATIVA DEL BLOC DE FORMACIÓ DE PRÀCTIQUES:
.
Es realitzarà una reunió informativa aquest dilluns 17 de setembre 2018 a les 18:30h a les dependències del IES CTEIB (Aula 6 o 7) per explicar el procés de l’assignatura del bloc de formació de pràctiqeus de les diferents modalitats esportives i nivells.
.
Vos pregam que tots els que vos assebenteu d’aquesta informació, la vos comuniqueu entre els diferents companys del grup de classe dels ensenyaments esportius, moltes gràcies!!!
.
Assignatura: Bloc de Formació Pràctica:
.
Càrrega horària assignada per aquest Bloc de Formació;
.
– Nivell 1: 150 hores.

– Nivell 2: 200 hores.

– Nivell 3: 200 hores.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR:
.
Full de matricula:
.
.
Taxes pagaments matricula per nivells i segons si sou familia nombrosa i discapacitats + 33%:
.
– Formació pràctica de nivell 1/cicle inicial
-Formació pràctica de nivell 1/cicle inicial (família nombrosa general i discapacitats >33%)
-Formació pràctica de nivell 2/cicle final
-Formació pràctica de nivell 2/cicle final (família nombrosa general i discapacitats >33%)
-Formació pràctica de nivell 3/cicle final
-Formació pràctica de nivell 2/cicle final (família nombrosa general i discapacitats >33%)
.
Forma de formalització de matricula i horari:
.
Pregam que la documentació sigui presentada de forma presencial a l’administració del IES CTEIB.
L’horari administratiu del centre és de dilluns a divendres de 9h a 13:30h i el dilluns també de 15h a 17:00h.
De forma excepcional per casos justificats es podrà realitzar la matricula telemàticament lliurant la informació al correu eeee.cteib@gmail.com
.
Requisits per la matricula:
.
Recordam que per matricular-vos del Bloc de Formació Pràctica s’han de complir els requisits acadèmics concrets de cada modalitat esportiva i nivell corresponent que marca la normativa específica de cada federació esportiva.

.

DOCUMENTS PER INICIAR LES PRÀCTIQUES

Documentació necessària per iniciar el Bloc de Formació Pràctica

Els documents necessaris per iniciar el Bloc de Formació Pràctica (a més dels indicats abans) són:

1. El conveni de col·laboració entre l’IES CTEIB i l’entitat esportiva col·laboradora.

2. La relació d’alumnes que realitzen el Bloc de formació pràctica a cada entitat esportiva col·laboradora d’acord amb el programa formatiu.

3. Dades del tutor de l’entitat esportiva col·laboradora, aquest tutor ha de tenir una titulació mínima del nivell 1. No oblidar-se de posar l’horari en que realitzareu les pràctiques.

Important: Una vegada lliurada tota la documentació administrativa, les pràctiques no es poden començar fins que el vostre tutor de pràctiques professor del centre IES CTEIB vos doni el consentiment per telèfon o correu electrònic.

S’han de lliurar a l’IES CTEIB signats tots aquests documents a continuació; (però NO cal sigui en el període de matriculació, es pot fer després).

Conveni Centre Educatiu – Entitat Esportiva

Model Acord IES CTEIB – EEC 2018-19

Tutor entitat esportiva

http://aulavirtual.caib.es/c07013383/pluginfile.php/9517/mod_resource/content/1/MD30_informacio_tutor_entitat_esportiva1.pdf

Annexa relació alumnes

BFP-ANNEX-21

EXEMPCIÓ TOTAL O PARCIAL

Una vegada matriculat al Mòdul de Formació Pràctic o be en el mateix procés alhora que es lliure la matricula es pot lliurar també la sol.licitud d’exempció.

– Per sol.licitar l’exempció s’han de presentar els següents documents segons sigui la modalitat esportiva:

Quan siguin mitjançant activitats no remunerades (generalment Fútbol, Bàsquet).

Adjuntar el certificat de la Federació Española o Autonómica corresponent  on especificarà que heu exercit com entrenadors o monitors indicant; l’acticvitat desenvolupada, l’equip i categoria, i el periòde de temps en que s’ha desenvolupat l’activitat.

Certificat del/s club/s , o entitat/s on s’específiquin les funcions que heu desenvolupat i el període i si es possible la duració en hores.

Quan sigui mitjançant activitats remunerades (generalment a Muntanya, Vela).

L’experiència laboral s’acreditarà mitjançant la certificació de l’empresa on s’hagui adquirit dita experiència en la que consti específicament la duració del contracte, l’activitat desenvolupada i el període de temps en el que s’ha realitzat l’activitat. En el cas de treballadors per compte pròpia, s’exigirà la certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris , amb una antiguitat mínima d’un any o així com una declaració de l’interessat de les activitats més representatives.

Es pot presentar per aquest apartat darrer una vida laboral i un certificat de l’empresa o les empreses (si son diverses) on s’especifiquin les funcions que s’han desenvolupat, així com els diferents contractes laborals.

Aquesta documentació per l’exempció NO cal sigui lliurada en el període de matriculació, es pot fer després.

LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES PENDENTS DE SETEMBRE, D’HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ

Vos adjuntam a continuació les llistes provisionals de persones pendents de setembre, d’homologació i convalidació:

Errada en llibre de lectura

El llibre de lectura de 2n de batxiller i bloc II de Llengua Castellana és  ” La Colmena” de Camilo J. Cela i no  ” El árbol de la ciencia” de Pío  Baroja.

Image result for error

LLISTES DEFINITIVES PROVES D’ACCÉS EERE

(A les 13h de dia 11 hem actualitzat aquesta notícia, ja que havíem comès una errada en la data de Vela i l’horari d’Hípica N2. Ara ja està rectificat!)

Aquest és el calendari de les proves previstes per aquest setembre a Mallorca:

13-IX-18: Bàsquet N1, 18:30h, Príncipes de España

14-IX-18: Atletisme N1, 18h, Príncipes de España

15-IX-18: Muntanya i escalada N1, 7:30h, (?)

                   Reunió prèvia: dijous 13, 19h a l’IES CTEIB

16-IX-18: Muntanya Mitjana N2, 7:30h, (?)

                  Reunió prèvia: dijous 13, 19:30h a l’IES CTEIB

17-IX-18: Hípica N1, 9h, Club Hípic Veracruz

17-IX-18: Hípica N2, 13h, Club Hípic Veracruz

                  Es dóna l’opció de poder fer la prova, tot i que no es farà el curs  per falta d’inscripció

17-IX-18: Vela N1, 15h, CN S’Arenal

També s’ha publicat la relació d’estris per a les proves d’Hípica: 

Hipica N2:  S30C-918091112300

Hipica N1:   S30C-918091107541

 

Podeu consultar les llistes d’admesos a cada especialitat als següents enllaços:

ATLETISME N1: LLISTES DFNTV INSCRITS P d’A (IX-18) ATLETISME

BÀSQUET N1: LLISTES DFNTV INSCRITS P d’A (IX-18) BASQUET

HÍPICA N1: LLISTES DFNTV INSCRITS P d’A (IX-18) HÍPICA N1

HÍPICA N2: LLISTES DFNTV INSCRITS P d’A (IX-18) HÍPICA N2

MUNTANYA N1: LLISTES DFNTV INSCRITS P d’A (IX-18) MUNTANYA N1

MUNTANYA N2: LLISTES DFNTV INSCRITS P d’A (IX-18) MUNTANYA N2 MITJA

VELA N1: LLISTES DFNTV INSCRITS P d’A (IX-18) VELA

 

HORARI VENDA DE LLIBRES

L’horari de venda de llibres del curs 2018-20198 serà el següent:

  • Dimecres 12 de Setembre: de 9:00 a 13:00
  • Dijous 13 i divendres 14: de 9:00 a 14:00