Títols

ESO

Els Títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) no estan subjectes a pagament de taxes. A més no fa falta sol·licitar la seva expedició ja que es tramiten d’ofici.

Batxillerat i cicles formatius

Per a sol·licitar aquests títols, heu d’enviar un correu electrònic a secretaria@iescteib.org amb els següents documents:

  • Fotocòpia del DNI/NIE o document acreditatiu
  • Instància emplenada i signada
  • Justificant del pagament del Model 046, amb el segell de l’ATIB
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa i/o monoparental si s’escau

Pagament de Taxes Mòdel 046

Horari d’atenció al públic

  • Dilluns de 9:00 a 14:00
  • Dimarts de 9:00 a 18:00
  • Dimecres a divendres de 9:00 a 14:00

Preguntes freqüents

Quan puc anar a recollir el meu Títol?

Els títols solen tardar a arribar un any des que acabes els teus estudis.

Avisaran per telèfon o per correu quan arribi el meu Títol?

No s’avisa, l’usuari ha de preocupar-se de la recollida del seu títol.

Què puc fer si no puc anar jo personalment a retirar el meu títol?

Pots autoritzar una altra persona mitjançant el model d’autoritzacions. S’ha de presentar fotocòpia del document d’identitat del titular en vigor i original del de la persona autoritzada.

Si necessito el meu Títol i encara no ha arribat, què puc fer?

Si no tens els certificat acadèmic per estudis o historial acadèmic, sol·licita a la nostra Secretaria de nou un certificat. Aquest tindrà la mateixa validesa que el document del títol si tens les taxes pagades.

No vaig acabar els meus estudis. Em donaran algun document justificatiu dels estudis realitzats a l’IES CTEIB?

Sí. Pots sol·licitar el certificat d’estudis enviant un correu electrònic a secretaria@iescteib.org o per finestreta en horari d’atenció al públic.