Batxillerat

Assignatures IES CTEIB 2023-24

Descripció de les optatives

1r batxillerat (escollir-ne UNA)

  • HISTÒRIA I CULTURA DE LES ILLES BALEARS: A més de la part purament històrica, es pretén incentivar el diàleg i el debat envers els compromisos cívics presents i els reptes de les generacions futures per tal d’afavorir un major compromís i coneixement del passat i del present històric. Es farà especial menció de les dones destacades de la història i la cultura de les Illes
  • PROGRAMACIÓ I TRACTAMENT DE DADES: Mitjançant activitats i projectes de caràcter pràctic, els alumnes desenvolupen el pensament computacional: escriure programes en diferents llenguatges de programació, gestionar projectes per a desenvolupar aplicacions informàtiques, aprendre a publicar i documentar els seus productes, treballar amb diferents tipus de dades i són capaços d’emprar i crear bases de dades.
  • SEGONA LLENGUA EXTRANGERA (ALEMANY I): Els alumnes aconsegueixen expressar-se oralment i per escrit amb molta fluïdesa, coherència i cohesió.
  • TÈCNIQUES EXPERIMENTALS: És una matèria que pretén treballar sis competències específiques, que es poden resumir en: interpretar, transmetre i argumentar informació científica, dissenyar i dur a terme investigacions de forma col·laborativa, utilitzant les eines TIC i els criteris de salut i sostenibilitat adients.

2n batxillerat (escollir-ne UNA)

  • AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES: Amb aquesta matèria el que es pretén és ampliar la utilització i aplicació de les matemàtiques per facilitar la incorporació a estudis universitaris de caràcter científic o tècnic. Això s’aconsegueix mitjançant l’augment de la capacitat d’abstracció, la millora de la base teòrica, una visió més àmplia de les matemàtiques i un augment d’interès per a l’aplicació dels diferents sabers en àmbits diversos.
  • PROGRAMACIÓ I TRACTAMENT DE DADES II: L’assignatura de programació i tractament de dades II amplia els continguts de programació desenvolupats a la primera assignatura i també s’amplia la funcionalitat amb base de dades. L’objectiu és el desenvolupament d’aplicacions amb connexió a diferents fonts de dades.
  • PSICOLOGIA: L’assignatura es centra en l’autoconeixement i la comprensió de la mateixa individualitat, així com de les conductes i relacions entre els individus per tal d’ajudar l’alumnat a madurar com a éssers humans i entendre la conducta de les persones amb qui conviuen.
  • SEGONA LLENGUA EXTRANGERA (ALEMANY II): Els alumnes assoleixen expressar-se oralment i per escrit amb molta fluïdesa, coherència i cohesió.
  • TECNOLOGIA I ENGINYERIA II: Repassa els materials i els assajos (vist a primer), anàlisi de les parts i el funcionament de màquines tèrmiques, repassar els circuits elèctrics (vist a primer), realitzar una aproximació als sistemes automàtics (introducció a la dinàmica de sistemes) i el bloc clau del curs, circuits i sistemes lògics.

LOMLOE