Informació general

Informació general sobre els ensenyaments esportius

Aquests ensenyaments condueixen al títol de:

Tècnic Esportiu

 – LOGSE: Nivell 1 i Nivell 2 del Grau Mitjà.

 – LOE: Cicle Inicial i Cicle Final del Grau Mitjà. 

Tècnic Esportiu Superior

– LOGSE: Nivell 3.

– LOE Cicle Superior.

Aquest títol de Tècnic Esportiu té caràcter oficial i validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional.

De quants cursos consta?

 • El primer nivell o Cicle Inicial del Grau Mitjà té per objectiu proporcionar als alumnes els coneixements i la capacitació bàsica per iniciar els esportistes i dirigir la seva participació en competicions, garantint la seguretat dels practicants. La superació d’aquest curs no suposa l’obtenció de titulació, la superació es certifica mitjançant el certificat de notes corresponent.
 • El segon nivell o Cicle Final del Grau Mitjà completa els objectius formatius previstos per al grau mitjà. La superació d’aquest curs suposa l’obtenció de titulació corresponent.
 • El tercer nivell o Cicle Superior aprofundeix en la formació i condueix a la consecució del títol de Tècnic Esportiu Superior en la corresponent modalitat esportiva. Aquesta titulació permet l’accés als estudis universitaris.

Com s’estructuren?

Els ensenyaments de cada grau s’organitzen en:

 1. Un bloc comú que està compost per mòduls transversals de caràcter científic i tècnic general, que són coincidents i obligatoris per a totes les modalitats i especialitats esportives. La durada general del bloc és de 105 hores.
 2. Un bloc específic que contindrà els mòduls de formació esportiva específica de caràcter científic i tècnic relacionats amb cada modalitat i, si escau, especialitat esportiva a la qual es refereix el títol. La durada del bloc varia en funció de l’especialitat.
 3. Un bloc de formació pràctica que es realitzarà en superar els blocs comú, específic i complementari de cada nivell o grau. La formació pràctica es durà a terme en institucions esportives de titularitat pública o entitats privades, així com en el marc de programes d’intercanvi internacional. La durada del bloc és de 150 hores al Cicle Inicial o Nivell 1 i de 200 hores per la resta de cicles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A LES MODALITATS DE LOGSE TAMBÉ ES REALITZA el següent Bloc de formació:                                                                                         
 4. Un bloc complementari que comprèn els continguts que tenen per objectius formatius l’ús de recursos tecnològics, entre d’altres. La durada del bloc és de 25 hores al nivell 1, 40 al nivell 2 i 60 al nivell 3.

Quines competències desenvolupa aquest títol de forma genèrica?

 1. Iniciar i perfeccionar l’execució tècnica i tàctica dels esportistes.
 2. Programar i dirigir l’entrenament d’esportistes i equips.
 3. Conduir i acompanyar a individus o grups durant la pràctica esportiva.
 4. Dirigir a esportistes i equips durant la seva participació en competicions de nivell bàsic i de nivell mitjà.
 5. Promoure i participar en l’organització de les activitats de la seva modalitat o especialitat esportiva.
 6. Garantir la seguretat i en cas necessari administrar els primers auxilis.

De quines especialitats esportives tenim previst impartir formació durant el curs 18-19?*

BÀSQUET        Cicle Inicial  (N1) / Cicle Final (N2) i el Bloc Comú del Cicle Superior (N3).

HÍPICA             Cicle Inicial (N1)

MUNTANYA                          (N1).

MITJA MUNTANYA            (N2),

VELA               Cicle Inicial   (N1) / I el Bloc Comú del Cicle Final (N2).

JUDO              Cicle Inicial   (N1)

ATLETISME  Cicle Inicial   (N1) / I el Bloc Comú del Cicle Final (N2) i Cicle Superior (N3).