Convalidacions, homologacions i exempcions

Ensenyaments LOE (vela, hípica, atletisme, judo, bàsquet, piragüisme, i els ensenyaments relacionat amb el muntanyismne)

La sol·licitud de convalidació s’ha de realitzar, a la secretaria de l’IES CTEIB, presentant la documentació sobre els estudis anteriorment realitzats per justificar la convalidació desitjada, juntament amb el full de matricula.

Per veure la convalidació que generalment proporcionam en el bloc comú amb estudis oficials de l’Activitat Física i l’Esport mirau el següent enllaç.

Ensenyaments LOGSE (fútbol)

Amb quins estudis es pot sol·licitar la convalidació directa de mòduls?

  • Estudis oficials de l’activitat física i esportiva. Podeu sol·licitar la convalidació dels mòduls del bloc comú segons s’estableix a la normativa pertinent 1 (Clicau sobre el següent enllaç:) . També es pot sol·licitar la convalidació del bloc complementari a través del procediment explicat al segon apartat per a altres ensenyaments oficials no relacionats amb l’activitat física i esportiva (sempre que els continguts siguin concordants i la càrrega lectiva superior igual o superior al mòdul que es pretén vol convalidar).
  • Altres ensenyaments oficials no relacionats amb l’activitat física i esportiva. Determinades assignatures poden ser objecte de convalidació amb els mòduls dels blocs comú i específic, i amb el bloc complementari dels ensenyaments de Tècnics Esportius, sempre que els seus continguts siguin concordants, i la càrrega lectiva de la matèria superada sigui igual o superior a la del mòdul o bloc que es pretén convalidar. Per gestionar aquest tràmit seguiu les indicacions del següent enllaç.
  • Sí l’enllaç no vos funciona anau al google i posau: Enseñanzas Deportivas: 206525. I amb això podreu entrar al procediment corresponent. La sol·licitud de convalidació s’ha de realitzar al titular del Ministeri d’Educació, a través del Consell Superior d’Esports anau al següent enllaç
  • Sí l’enllaç no vos funciona anau al google i posau: Enseñanzas Deportivas: 206525. I amb això podreu entrar al procediment corresponent.

Amb quin procediment?

A l’hora de formalitzar la matrícula en el centre, l’alumne que té previst sol·licitar una convalidació d’algun o alguns mòduls, pot acollir-se a la “taxa de convalidació/correspondència” per matricular-se d’aquests mòduls.

  • En el cas d’estudis oficials de l’activitat física i esportiva s’ha de presentar a la direcció del centre la sol·licitud de convalidació.
  • En el cas d’altres ensenyaments oficials no relacionats amb l’activitat física i esportiva. La sol·licitud de convalidació s’ha de realitzar al titular del Ministeri d’Educació, a través del Consell Superior d’Esports (Per a LOGSE, clicau a l’enllaç anterior; per a LOE, clicau 3830_convalidaciones-1 )

És responsabilitat de l’alumnat la decisió d’assistir a classe i fer les activitats formatives dels mòduls per als quals hagi demanat la convalidació o correspondència fins que els hi arribi la resolució.
En funció de la resolució, l’alumnat ha d’abonar les taxes corresponents als mòduls que no hagin estat convalidats per tenir dret l’avaluació corresponent (que podrà ser en convocatòria ordinària, sense l’aplicació de l’avaluació contínua si no ha complert amb el percentatge mínim d’assistència a classe, o en convocatòria extraordinària).

Exempció del Mòdul de Formació en Pràctiques

Per sol·licitar una exempció del Mòdul de Formació en Pràctiques, has de:

  1. Revisar que compleixes els requisits. Pots fer-ho a aquest document.
  2. Emplenar i presentar la següent sol·licitud.

Convalidació de mòduls per estudis previs

Per sol·licitar la convalidació de mòduls per estudis previes, has de fer:

  1. Revisar que compleixes els requisits. Pots fer-ho a aquest document.
  2. Emplenar i presentar la següent sol·licitud.

Més informació

Consell Superior Esports

Ensenyaments Esportius Conselleria