Proves d’accés a les proves específiques

La inscripció a la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments de règim especial de grau mitjà especificats en el punt dotzè s’ha de realitzar de manera telemàtica del dia 28 d’agost al dia 5 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

  1. Per formalitzar la inscripció, les persones interessades a fer la prova d’accés de caràcter específic han d’enviar telemàticament, a l’adreça electrònica de cada centre de referència de cada illa assenyalat en el punt tercer, els documents següents:
    1. Sol·licitud, segons el model oficial (annex 2), que es pot trobar al centre on s’han d’inscriure i en el seu lloc web.
    2. Declaració responsable que no es compleix cap requisit d’accés directe que permeti l’accés als ensenyaments esportius de règim especial (annex 3), que es pot trobar al centre on s’han d’inscriure i en el seu lloc web.
    3. En el cas d’haver de realitzar les proves específiques per accedir als ensenyaments de cicle final de grau mitjà és necessari acreditar haver finalitzat els estudis del cicle inicial del grau mitjà de la mateixa modalitat esportiva o tenir-ne tots els mòduls aprovats, excepte el bloc de formació pràctica d’aquest cicle inicial del grau mitjà.
  1. S’ha d’acreditar el pagament de l’import que la federació ha establert per a aquesta prova al compte de la federació, aportant al centre una còpia de l’ingrés bancari, la qual ha d’indicar el nom, els llinatges i el concepte «Inscripció prova específica» i el nivell i la modalitat esportiva.

Enllaç a l’annex 2

Enllaç a l’annex 3

Proves d’accés als ensenyaments esportius de muntanya i escalada (juny 2023)

Inscripcions a la prova d’accés de caràcter específic

La inscripció a la prova d’accés de caràcter específic s’ha de fer telemàticament a través de les adreces electròniques de cada centre de referència de l’illa que correspongui:

IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB)

C. Gran Via Asima 25-B, poliesportiu Prínceps d’Espanya, 07009 Palma Telèfon: 971 43 37 14 Lloc web: http://www.iescteib.org Adreça electrònica per a les inscripcions: esportius@iescteib.org

Documentació necessària per inscriure’s per fer la prova d’accés de caràcter específic

1. Per formalitzar la inscripció, les persones interessades a fer la prova d’accés de caràcter específic han d’enviar telemàticament, a l’adreça electrònica de cada centre de referència de cada illa assenyalat en el punt tercer, els documents següents:

a) Sol·licitud, segons el model oficial (annex 2), que es pot trobar al centre on s’han d’inscriure i en el seu lloc web.

b) Còpia del document oficial d’identificació.

c) Declaració responsable que no es compleix cap requisit d’accés directe que permeti l’accés als ensenyaments esportius de règim especial (annex 3), que es pot trobar al centre on s’han d’inscriure i en el seu lloc web.

d) Fotocòpia del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o del certificat que acrediti que s’ha superat la prova d’accés general al grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial per a persones sense requisits acadèmics, o del certificat que acrediti que s’ha superat la prova d’accés a la formació professional de grau mitjà. Aquests documents han d’especificar la nota o mitjana obtinguda.

e) En el cas d’haver de fer les proves específiques per accedir als ensenyaments de cicle final de grau mitjà és necessari acreditar haver finalitzat els estudis del cicle inicial del grau mitjà de la mateixa modalitat esportiva o tenir-ne tots els mòduls aprovats, excepte el bloc de formació pràctica d’aquest cicle inicial del grau mitjà.

2. S’ha d’acreditar el pagament de l’import que la federació ha establert per a aquesta prova al compte de la federació, i aportar al centre una còpia de l’ingrés bancari, la qual ha d’indicar el nom, els llinatges, el concepte «Inscripció prova específica» i el nivell i la modalitat esportiva:

Preus de la prova d’accés de caràcter de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada per al curs 2023-2024

Número de compte de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada:

ES87-2056-0007-8120-2179-1021

Preu de la prova específica de grau mitjà:

Cicle inicial de grau mitjà en Senderisme:

100 € federat; 125 € no federat.

Cicle final de grau mitjà en Barrancs:

180 € federat; 200 € no federat.

Cicle final de grau mitjà en Escalada:

180 € federat; 200 € no federat.

Cicle final de grau mitjà en Mitja Muntanya:

180 € federat; 200 € no federat.

Annex 2 – Sol.licitud proves  d’accés específiques.

Annex 3 – Declaració responsables proves d’accés específiques.

Annex 4 – Calendari proves d’accés específiques.