MUNTANYA (competències professionals)

indexMUNTANYA I ESCALADA

CAPACITATS PROFESSIONALS

NIVELL I

 • Progressar amb seguretat en terreny muntanyenc.

 • Realitzar la iniciació al muntanyisme instruint als alumnes en les tècniques i les tàctiques bàsiques del muntanyisme, utilitzant els equipaments i materials apropiats.

 • Ensenyar la utilització dels equipaments i materials específics del muntanyisme, així com el seu manteniment preventiu i la seva conservació.

 • Informar sobre els materials i vestimentes adequats per a la pràctica del muntanyisme.

 • Exercir el control del grup, cohesionant i dinamitzant els seus temps lliures.

 • Promoure la realització d’activitats de muntanyisme, buscar els recursos necessaris i preveure les necessitats d’organització.

 • Organitzar les activitats de muntanyisme en funció de la seguretat.

 • Prevenir les lesions més freqüents i evitar els accidents més comuns en el muntanyisme.

 • Aplicar en cas necessari l’assistència d’emergència seguint els protocols i pautes establertes.

 • Controlar la disponibilitat de l’assistència sanitària existent.

 • Organitzar el trasllat del malalt o accidentat, en cas d’urgència, en condicions de seguretat i emprant el sistema més adequat a la lesió i el nivell de gravetat.

 • Col·laborar amb els serveis d’assistència primària.

 • Introduir als esportistes en la pràctica esportiva saludable.

 • Transmetre als esportistes les normes, valors i continguts ètics de la pràctica esportiva.

 • Detectar la informació tècnica relacionades amb les seves funcions professionals.

 • Ensenyar i fer complir la normativa sobre la conservació de la naturalesa.

 • Identificar els efectes de les seves actuacions sobre el medi ambient de muntanya.

 • Col·laborar en la promoció de la protecció i conservació del medi ambient de muntanya

BARRANCS

CAPACITATS PROFESSIONALS

NIVELL II

 • Progressar amb seguretat i eficàcia en terreny de muntanya i en barrancs de característiques aquàtiques i verticals.

 • Establir el pla d’actuacions per al desenvolupament de les activitats de descens de barrancs amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu esportiu proposat, garantint les condicions de seguretat, en raó de la condició física i els interessos dels practicants.

 • Controlar la logística de l’activitat i assegurar la disponibilitat de la prestació de tots els serveis necessaris.

 • Avaluar les possibilitats de realització de l’activitat en el lloc triat.

 • Determinar l’emplaçament del lloc de pernoctació en raó dels criteris de seguretat i de la programació de l’activitat a realitzar.

 • Guiar a individus i grups per barrancs de característiques verticals i aquàtiques.

 • Preparar i traçar els itineraris sobre els mapes i recórrer el mateix itinerari sobre el terreny amb o sense condicions de visibilitat, i independentment de les condicions del terreny.

 • Programar les sessions d’ensenyament determinant els objectius, els continguts, els recursos i els mètodes i la seva avaluació.

 • Organitzar les sessions d’ensenyament, en raó dels objectius, el continguts, els recursos i els mètodes d’ensenyament i avaluació.

 • Efectuar l’ensenyament de la tècnica del descens de barrancs, utilitzant els equips i el material apropiat, demostrant els moviments i gestos esportius segons un model de referència, en raó de la programació general de l’activitat.

 • Avaluar la progressió de l’aprenentatge esportiu, identificant els errors d’execució, les seves causes i aplicar els mètodes i mitjans necessaris per a la seva correcció.

 • Accedir a les fonts d’informació meteorològica i interpretar la informació obtinguda.

 • Predir els canvis de temps per l’anàlisi d’un mapa meteorològic.

 • Preveure i identificar els canvis de temps en un àrea per l’observació dels meteors locals.

 • Preveure l’evolució del terreny en funció de les condicions atmosfèriques.

 • Col·laborar en la promoció del patrimoni cultural de les zones de muntanya i en la conservació de la naturalesa silvestre

 • Detectar informació tècnica relacionada amb el seu treball, amb la finalitat d’incorporar tècniques i tendències, i utilitzar els nous equips i materials del sector.

 • Detectar i interpretar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i socials que incideixen en l’activitat professional.

 • Posseir una visió global i integradora del procés, comprenent la funció de les instal·lacions i equips, i les dimensions tècniques, pedagògiques, organitzatives, econòmiques i humanes del seu treball

MITJA MUNTANYA

CAPACITATS PROFESSIONALS

NIVELL II

 • Progressar amb seguretat i eficàcia per senderes, en terrenys de mitja muntanya.

 • Evolucionar amb raquetes en terreny nevat de tipus nòrdic.

 • Establir el pla d’actuacions per al desenvolupament de les activitats a la muntanya amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu esportiu proposat, garantint les condicions de seguretat, en raó de la condició física i els interessos dels practicants.

 • Controlar la logística de l’activitat i assegurar la disponibilitat de la prestació de tots els serveis necessaris.

 • Avaluar les possibilitats de realització de l’activitat en el lloc triat.

 • Determinar l’emplaçament del lloc de *pernoctación en raó dels criteris de seguretat i de la programació de l’activitat a realitzar.Ç

 • Organitzar la pràctica del muntanyisme amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu esportiu proposat, garantint la seguretat dels practicants.

 • Guiar individus o grups per terrenys de baixa i mitja muntanya.

 • Preparar i traçar els itineraris sobre els mapes i recórrer el mateix itinerari sobre el terreny amb o sense condicions de visibilitat, i independentment de les condicions del terreny.

 • Efectuar l’ensenyament del muntanyisme, utilitzant els equips i el material apropiat, demostrant els moviments i gestos esportius segons un model de referència.

 • Avaluar la progressió de l’aprenentatge esportiu, identificant els errors d’execució, les seves causes i aplicar els mètodes i mitjans necessaris per a la seva correcció.

 • Accedir a les fonts d’informació meteorològica i interpretar la informació obtinguda.

 • Preveure i identificar els canvis de temps en un àrea per l’observació dels meteors locals.

 • Predir l’evolució del temps atmosfèric per l’anàlisi d’un mapa meteorològic.

 • Preveure l’evolució del terreny en funció de les condicions atmosfèriques.

 • Col·laborar en la promoció del patrimoni cultural de les zones de muntanya i en la conservació de la naturalesa silvestre.

 • Identificar els canvis de temps en un àrea per l’observació dels meteors locals.

 • Predir els canvis de temps per l’anàlisi d’un mapa meteorològic.

 • Detectar informació tècnica relacionada amb el seu treball, amb la finalitat d’incorporar tècniques i tendències, i utilitzar els nous equips i materials del sector.

 • Detectar i interpretar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i socials que incideixen en l’activitat professional.

 • Posseir una visió global i integradora del procés, comprenent la funció de les instal·lacions i equips, i les dimensions tècniques, pedagògiques, organitzatives, econòmiques i humanes del seu treball