MATRÍCULA DEL BLOC DE FORMACIÓ DE PRÀCTIQUES DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS

1r PERíODE DE MATRÍCULA DEL BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA (BFP) DELS EERE Curs 2019-20:

.
El proper període de matrícula pel mòdul del Bloc de Formació de Pràctiques dels Ensenyaments Esportius serà del divendres 25 d’octubre 2019 fins al dimarts 12 novembre de 2019 ambdós inclosos.
Va dirigit a tots els esports i nivells, sempre i quan es compleixin els requisits per poder matricular-se.
.
Vos pregam que tots els que vos assebenteu d’aquesta informació, la comuniqueu als companys que els pugui ser d’utilitat moltes gràcies!
,
REQUISITS A COMPLIR  PER MATRICULAR-SE:
.
Recordam que per matricular-vos del Bloc de Formació Pràctica (BFP) s’han de complir els requisits acadèmics concrets de cada modalitat esportiva i nivell corresponent que marca la normativa específica de cada Reial Decret de les diferents modalitats esportives.
.
Podeu veuré els requisists a complir en el següent enllaç:
.
DOCUMENTACIÓ A LLIURAR: