Gestió documental

GESTIÓ DOCUMENTAL DEL BFP

Documentació necessària per gestionar el Bloc de formació pràctica

Els documents necessaris per gestionar el Bloc de formació pràctica són:

1. El conveni de col·laboració entre l’IES CTEIB i l’entitat esportiva col·laboradora.

2. El programa formatiu que s’ha de desplegar a l’entitat esmentada.

3. La relació d’alumnes que realitzen el Bloc de formació pràctica a cada entitat esportiva col·laboradora d’acord amb el programa formatiu.

Conveni de col·laboració

L’especial naturalesa del Bloc de formació pràctica implica formalitzar un conveni de col·laboració entre l’IES CTEIB. i cada entitat esportiva col·laboradora per poder a dur a terme el desenvolupament del Bloc de formació pràctica del nivell que correspongui dels ensenyaments esportius de règim especial, d’acord amb el programa formatiu que acordin les dues parts.

De forma general, s’ha d’intentar signar convenis de col·laboració amb entitats esportives col·laboradores en què es puguin desenvolupar la totalitat de les activitats formatives previstes a la programació del Bloc de formació pràctica. En cas de no poder disposar d’aquest tipus d’entitats on els alumnes puguin assolir totes les capacitats professionals corresponents al títol, s’han de signar convenis amb més entitats per tal que els alumnes puguin completar la seva formació en més d’una entitat esportiva, d’acord amb el programa formatiu que es pacti amb cadascuna d’aquestes.

La signatura d’aquest conveni implica per a les parts signatàries, l’obligació de conèixer totes les clàusules que s’hi estipulen i de complir-les.

Formalització del conveni de col·laboració

L’IES CTEIB. ha de fer servir el model de conveni de col·laboració que determini la Direcció General de Planificació i Centres Educatius. Cada vegada que l’IES CTEIB formalitzi un conveni de col·laboració amb una entitat esportiva col·laboradora cal que s’assigni un número al conveni. Els convenis han de dur números consecutius, de forma que cada nou conveni ha de dur el número següent a l’assignat al darrer que ha signat el centre.

Aquest conveni ha d’anar signat, d’una part, pel director de l’IES CTEIB., i per l’altra part, pel representant legal de l’entitat esportiva col·laboradora.

Cadascuna de les parts ha de guardar un exemplar original signat d’aquest conveni.

Duració del conveni

La duració del conveni ha de ser d’un any a partir de la seva signatura. Es considera prorrogat automàticament, per períodes anuals, quan cap de les parts firmants manifesti el contrari amb una antelació mínima d’un mes abans del venciment del termini original o de cadascuna de les seves prorrogues.

Rescissió del conveni

El conveni de col·laboració vigent es pot rescindir per mutu acord entre l’IES CTEIB. i l’entitat esportiva o per denúncia de qualsevol de les parts signatàries, per alguna de les causes que figuren a continuació:

1. Força major que impossibiliti desenvolupar adequadament les activitats programades per causes no imputables als alumnes.

2. Incompliment de les clàusules establertes al conveni de col·laboració.

3. Inadequació pedagògica de les pràctiques formatives o vulneració de les normes que en siguin aplicables.

4. Incompliment molt greu del programa formatiu per part de l’entitat esportiva.

S’ha de procurar rescindir el conveni, com a mínim, quinze dies abans de l’inici del Bloc de formació pràctica. En cas que les situacions que motiven la rescissió sobrevinguin durant la realització del Bloc de formació pràctica, la part interessada ho ha de comunicar a l’altra, al més aviat possible, per tal que es pugui atendre la formació dels alumnes amb garanties.

Programa formatiu

El programa formatiu consensuat entre el tutor de l’IES CTEIB. i el tutor designat per l’entitat esportiva és el conjunt d’activitats ordenades mitjançant sessions practiques que ha de realitzar l’alumne a cadascuna de les fases del Bloc de formació pràctica en l’entitat esportiva fins a completar les hores establertes per a aquest Bloc en el currículum. La realització d’aquestes activitats, inspirades en les unitats de competència del nivell corresponent de cada ensenyament esportiu, és necessària per assolir la seva capacitat professional i, a més, per proporcionar les situacions d’avaluació necessàries per a l’acreditació de la competència esmentada.

La programació del Bloc de formació pràctica ha de servir de base per a l’elaboració del programa formatiu.

El programa formatiu consensuat l’han de signar el tutor de l’IES CTEIB i el tutor designat per l’entitat esportiva i una vegada signat, ha de quedar incorporat com a annex al conveni amb l’entitat esportiva.

En cas que el Bloc de formació pràctica s’hagi de realitzar a més d’una entitat esportiva col·laboradora, s’ha de signar un programa formatiu amb cadascuna d’aquestes en què es concretin les activitats que els alumnes hi han de realitzar. El conjunt de les activitats previstes sumant les que figuren a cadascun dels programes formatius ha de permetre, en la mesura del que sigui possible que l’alumne implicat pugui assolir totes les capacitats professionals corresponents al títol. Les pràctiques formatives en més d’una entitat esportiva no es poden realitzar de forma simultània.

Abans de l’inici del Bloc de formació pràctica, l’IES CTEIB. ha de lliurar una còpia del programa formatiu a cada alumne, el qual ha de signar el document que li lliuri el centre per justificar que l’ha rebut.

Qualsevol canvi en les condicions de les estades dels alumnes implica formalitzar un nou programa formatiu al qual s’ha d’ajuntar la nova relació d’alumnes.

Relació d’alumnes

La relació d’alumnes identifica les persones que han de realitzar el programa formatiu consensuat amb l’entitat esportiva col·laboradora.

Cada vegada que un grup d’alumnes hagi d’iniciar les pràctiques formatives a una entitat esportiva s’ha d’elaborar una relació d’alumnes i s’hi ha d’adjuntar el programa formatiu consensuat.

Cada relació d’alumnes que han de fer el Bloc de formació pràctica a cada entitat l’ha de signar la direcció de l’IES CTEIB. i el representant legal de l’entitat esportiva col·laboradora i, una vegada signada, ha de quedar incorporada com a annex al conveni amb l’entitat.

La relació d’alumnes que es formalitzi cada vegada que hagi una nova estada d’alumnes en una entitat esportiva col·laboradora, en aplicació d’un conveni signat amb anterioritat entre l’IES CTEIB. i l’entitat, ha de dur el número següent a l’assignat per a l’estada anterior en la mateixa entitat esportiva col·laboradora.

Termini per a la formalització de la documentació relativa al Bloc de formació pràctica

El conveni entre l’IES CTEIB. i l’entitat esportiva col·laboradora, el programa formatiu i la relació d’alumnes han d’estar formalitzats i a disposició de les entitats col·laboradores abans que comenci el Bloc de formació pràctica.

Els alumnes no el poden iniciar si l’IES CTEIB. i l’entitat esportiva no disposen de l’original del conveni, del programa formatiu i de les relacions d’alumnes degudament signats.

Mentre la documentació no estigui formalitzada, els alumnes es troben fora de cobertura de l’assegurança escolar.