FUTBOL (competències professionals)

imagesFUTBOL

CAPACITATS PROFESSIONALS

NIVELL I

NIVELL II

 • Realitzar l’ensenyament del futbol, seguint els objectius, els continguts, recursos i mètodes d’avaluació, en funció de la programació general de l’activitat.

 • Instruir als alumnes sobre les tècniques i les tàctiques bàsiques del futbol, utilitzant els equipaments i materials apropiats, demostrant els moviments i els gestos segons els models de referència.

 • Avaluar al seu nivell la progressió de l’aprenentatge, identificar els errors d’execució tècnica i tàctica dels esportistes, les seves causes i aplicar els mètodes i mitjans necessaris per a la seva correcció, preparant-los per a les fases posteriors de tecnificació esportiva.

 • Ensenyar la utilització de les instal·lacions específiques dels camps de futbol.

 • Informar sobre la vestimenta adequada per a la pràctica del futbol.

 • Seleccionar, preparar i supervisar el material d’ensenyament.

 • Exercir el control del grup, cohesionant i dinamitzant l’activitat.

 • Ensenyar i fer complir les normes bàsiques del reglament del futbol.Ç

 • Motivar als alumnes en el progrés tècnic i la millora de la condició física.

 • Transmetre als esportistes les normes, valors i continguts ètics de la pràctica esportiva.

 • Introduir als esportistes en la pràctica esportiva saludable.

 • Prevenir les lesions més freqüents en el futbol.

 • Aplicar en cas necessari l’assistència d’emergència seguint els protocols i pautes establertes.

 • Controlar la disponibilitat de l’assistència sanitària existent.

 • Organitzar el trasllat del malalt o accidentat, en cas d’urgència, en condicions de seguretat i emprant el sistema més adequat a la lesió i nivell de gravetat.

 • Col·laborar amb els serveis d’assistència mèdica de la instal·lació esportiva.

 • Detectar la informació tècnica relacionada amb les seves funcions professionals

 • Programar l’ensenyament del futbol i l’avaluació del procés d’ensenyament aprenentatge.

 • Realitzar l’ensenyament del futbol amb vista al perfeccionament tècnic i tàctic de l’esportista.

 • Avaluar la progressió de l’aprenentatge.

 • Identificar els errors d’execució tècnica i tàctica dels futbolistes, detectar les causes i aplicar els mitjans i els mètodes necessaris per a la seva correcció, preparant-los per a les fases posteriors de tecnificació esportiva.

 • Efectuar la programació específica i la programació operativa de l’entrenament a curt i mig termini.

 • Dirigir les sessions d’entrenament, en raó dels objectius esportius, garantint les condicions de seguretat.

 • Dirigir al seu nivell el condicionament físic de futbolistes en funció del rendiment esportiu.

 • Dirigir equips o esportistes en competicions de futbol, fent complir el reglament de les competicions.

 • Realitzar el plantejament tàctic aplicable a la competició esportiva.

 • Dirigir a esportistes o equips en la seva actuació tècnica i tàctica durant la competició.

 • Avaluar l’actuació de l’esportista o l’equip després de la competició.

 • Controlar la disponibilitat de l’assistència sanitària existent en els camps de joc.

 • Col·laborar en la detecció d’individus amb característiques físiques i psíquiques susceptibles d’introduir-se en processos d’alt rendiment esportiu.

 • Establir el pla d’actuacions per al desenvolupament de les activitats de futbol amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu esportiu proposat, garantint les condicions de seguretat, en raó de la condició física i els interessos dels practicants.

 • Detectar i interpretar la informació tècnica relacionada amb el seu treball, amb la finalitat d’incorporar noves tècniques i tendències, i utilitzar nous equips i materials del sector.

 • Detectar i interpretar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i socials que incideixen en l’activitat professional.

 • Posseir una visió global i integradora del procés, comprenent la funció de les instal·lacions i equips i les dimensions tècniques, pedagògiques, organitzatives, econòmiques i humanes del seu treball