Bàsquet N2

BÀSQUET

NIVELL 2

BLOC COMÚ

Càrrega lectiva

Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II

30

Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament esportiu II

20

Entrenament esportiu II

30

Organització i legislació de l’esport II

5

Teoria i sociologia de l’esport

10

TOTAL

95

BLOC ESPECÍFIC

Teòriques/pràctiques

Accions tècnico-tàctiques individuals del joc

20/30

Accions tècnico-tàctiques col·lectives del joc

20/25

Sistemes de joc

20/5

Regles de joc

15/5

Direcció d’equips

20/5

Direcció de partit

10/10

Metodologia de l’ensenyamenti de l’entrenament del bàsquet

5/5

Planificació i avaluació de l’entrenament de bàsquet

10/5

Detecció i selecció de talents

5

Observació del joc

5/15

Preparació física aplicada

10/10

TOTAL

270

BLOC COMPLEMENTARI

45

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA

200

CÀRREGA LECTIVA TOTAL DEL NIVELL 2

610