Aspectes generals

ASPECTES GENERALS DEL BFP

Finalitats

1. Completar l’adquisició de les capacitats professionals pròpies de cada títol

2. Adquirir una identitat i maduresa professional i esportiva, motivadora per a l’aprenentatge al llarg de la vida i per a les adaptacions als canvis de les necessitats de qualificació.

3. Completar el coneixement de l’organització esportiva i laboral corresponent, de la seva gestió econòmica i del sistema de relacions sociolaborals i esportives de l’entitat, amb la finalitat de facilitar la seva inserció laboral.

4. Avaluar els aspectes més rellevants de la professionalitat aconseguida pels alumnes i acreditar els aspectes requerits en el desenvolupament de les funcions pròpies del Tècnic esportiu.

Accés al Bloc de formació pràctica

L’accés al Bloc de formació pràctica dels nivells 1 i 2 dels ensenyaments esportius de grau mitjà requereix que l’alumne hagi obtingut una qualificació positiva en tots els altres blocs (comú, específic i complementari) del nivell.

Per accedir al Bloc de formació pràctica dels ensenyaments que condueixen al títol de Tècnic esportiu superior, cal haver obtingut una qualificació positiva en tots els altres blocs (comú, específic i complementari) dels ensenyaments.

Matricula en el Bloc de formació pràctica

Els alumnes que compleixin els requisits per realitzar el Bloc de formació pràctica del nivell dels ensenyaments esportius que correspongui s’hi han de matricular.

Després de cada convocatòria d’exàmens s’obrirà un període de 15 dies per realitzar la matrícula del bloc de formació pràctica.

Càrrega horària assignada per a aquest Bloc

– Nivell 1: 150 hores.

– Nivell 2: 200 hores.

Convocatòries

Els alumnes disposen d’un màxim de quatre convocatòries per superar el Bloc de formació pràctica.

Durada de les sessions de formació

Cada sessió no ha ser superior a vuit hores diàries, excepte en situacions concretes, competicions o determinades activitats que poden requerir durades superiors.

El tutor del IES CTEIB ha d’estar assabentat i donar la conformitat sobre les sessions que tenguin programada una durada superior a vuit hores diàries.

En tot cas, el total de les hores corresponents a les sessions realitzades en el Bloc de formació pràctica no pot superar la càrrega horària assignada per a aquest Bloc a cada nivell dels ensenyaments en la norma que estableix el seu desplegament curricular.

Períodes de realització del Bloc de formació pràctica

– Període ordinari de realització del Bloc de Bloc de formació pràctica

Amb caràcter general, el Bloc de formació pràctica s’ha de realitzar durant el període lectiu escolar anual, és a dir, de l’1 de setembre al 30 de juny. No s’ha de realitzar el Bloc de formació pràctica durant els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa.

– Període extraordinari de realització del Bloc de formació pràctica

Quan el Bloc de formació pràctica es realitza en un termini de temps diferent del que s’ha assenyalat en el punt anterior, aquest període de realització té la consideració de període extraordinari.

Possibles causes objectives no sigui viable o sigui recomanable realitzar el Bloc de formació pràctica en un termini diferent al període general esmentat a l’apartat anterior

Les sol·licituds es dirigiran al Director de l’IES CTEIB, el qual sol.licitarà l’autorització per realitzar el Bloc de formació pràctica fora del període general a la Direcció General de Planificació i Centres amb anterioritat a l’inici de les pràctiques.

La sol·licitud ha d’incloure el nom i llinatges dels alumnes afectats, el lloc de realització de les pràctiques i el període i horari de realització i ha d’adjuntar un informe en què ha de constar: (1) La justificació raonada de la necessitat de realitzar el Bloc en el període extraordinari i de la impossibilitat de fer-ho en altres dates. (2) El sistema i condicions establertes per al seguiment de les activitats, que ha de garantir la realització del control per part dels tutors.

Assegurança complementària a l’assegurança escolar

La Conselleria d’Educació i Cultura ha de subscriure una pòlissa d’assegurances per cobrir determinades eventualitats que es puguin produir durant el desenvolupament del Bloc de formació pràctica.

Aquesta pòlissa ha de cobrir els sinistres que afectin els alumnes matriculats en ensenyaments esportius de règim especial.

La pòlissa ha de permetre atendre, fins als límits que s’hi estableixin, la responsabilitat civil que es pot generar per danys materials i/o corporals que pugui ocasionar l’alumne que realitza el Bloc de formació pràctica i el pagament de les indemnitzacions per accident dels alumnes i també ha d’incloure l’assistència sanitària per als alumnes que no entren dins l’àmbit de cobertura de l’assegurança escolar.