fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


6 de setembre de 2020,

Segons Resolució conjunta del conseller d´Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d´Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s´aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció , coordinació i organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autónoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, s´ ha de signar i lliurar al centre la documentació següent durant la primera setmana d´inici del curs escolar.

Documents:

Resolució