Programació, desenvolupament i avaluació

PROGRAMACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DEL BFP

Programació

El Departament d’Ensenyaments Esportius de Règim Especial de l’IES CTEIB ha d’elaborar la programació del Bloc de formació pràctica de cada un dels nivells d’aquests ensenyaments tenint present el que es regula en els reials decrets que estableixen els títols i en la seva regulació curricular vigent a la nostra Comunitat, com també, la resta de normativa dictada relativa a aquests ensenyaments.

La programació del Bloc de formació pràctica ha de recollir els aspectes que figuren a continuació:

1. Objectius, expressats en termes de capacitats.

2. Durada.

3. Períodes i jornades de realització.

4. Tipologia de les institucions i entitats esportives col·laboradores en què es fan les pràctiques i descripció de les característiques del sector productiu i els serveis que ofereix.

5. Prescripcions relatives a la realització de pràctiques en diverses institu­cions o entitats esportives col·laboradores, per si sorgeix la necessitat que es produeixi aquesta situació.

6. Programa formatiu genèric: activitats formatives i criteris d’avaluació.

7. Els instruments i el procediment d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes.

8. Metodologia per al seguiment i periodicitat.

9. Recuperació de les pràctiques.

10. Adaptacions curriculars individuals (no significatives).

11. Materials i recursos.

12. Altres aspectes que es poden determinar:

13. Desplaçaments fora del lloc formatiu habitual.

14. Criteris d’assignació dels alumnes a les entitats esportives col·laboradores.

15. Mobilitat d’alumnes mitjançant programes europeus.

16. Activitats complementàries (p.e. quan es realitza una visita de presentació prèvia a l’entitat esportiva col·laboradora).

17. Indumentària, seguretat, higiene, riscs, respecte al medi ambient, etc.

18. Protocol d’actuació davant accidents.

Fases de desenvolupament

A cada un dels graus i nivells dels ensenyaments, el Bloc de formació pràctica s’ha de realitzar en tres fases: fase d’observació; fase de col·laboració i fase d’actuació supervisada.

1. Fase d’observació. En aquesta, els alumnes han d’observar l’activitat formativa esportiva que duu a terme el tutor designat per l’entitat esportiva col·laboradora i han de participar de forma activa en les sessions, realitzant les activitats propostes com a executants i no com a simples observadors passius.

2. Fase de col·laboració dels alumnes amb el tutor designat per l’entitat. Es basa en les tasques pròpies de l’acció esportiva. S’hi ha d’augmentar progressivament la participació i la direcció de l’activitat per part de cada alumne.

3 . Fase d’actuació supervisada. En aquesta fase els alumnes han d’assumir de forma responsable el conjunt de tasques pròpies del procés d’ensenyament i aprenentatge, entrenament i rendiment o bé altres que els encomani el tutor designat per l’entitat, d’acord amb els objectius que s’hagin establert i comptant sempre amb la presència d’aquest. Durant aquesta darrera fase, cada alumne ha de presentar per anticipat al tutor designat per l’entitat, la fitxa programada de cada sessió de treball. Sempre que sigui possible, en finalitzar l’activitat, aquest tutor ha de fer un comentari crític sobre l’actuació de l’alumne en la sessió referida.

Una vegada acabades les tres fases, cada alumne ha de presentar una memòria de practiques, la qual ha de ser avaluada tant per part del tutor de l’entitat esportiva com pel tutor de l’IES CTEIB. on ha cursat la resta de la formació del nivell.

Seguiment

El professor tutor de l’IES CTEIB ha d’organitzar, de forma prèvia al començament de les practiques, les tasques per realitzar el seguiment dels alumnes una vegada les iniciïn.

El seguiment es realitza mitjançant visites periòdiques a l’entitat esportiva col·laboradora i mitjançant les sessions de tutoria que es fan quinzenalment en l’IES CTEIB.

Col·laboració de la persona designada com a tutor per l’entitat esportiva col·laboradora

Per obtenir l’evidència de la consecució de les capacitats professionals és necessària la col·laboració del tutor designat per l’entitat esportiva. Aquesta col·laboració s’ha de dur a terme de la forma següent:

Rebre mensualment el tutor de l’IES CTEIB per valorar el desenvolupament del programa formatiu i perquè aquest pugui observar directament les activitats dels alumnes.

Al final del Bloc de formació pràctica, elaborar l’informe valoratiu i lliurar-lo al tutor de l’IES CTEIB..

Avaluar la memòria de pràctiques de cada alumne i lliurar-la al tutor de l’IES CTEIB..

Avaluació

L’avaluació de la formació pràctica ha de considerar l’assoliment dels objectius formatius que s’estableixen per a aquest mòdul en el currículum de cada ensenyament esportiu d’acord amb els criteris d’avaluació que figuren en l’article següent.

Criteris d’avaluació

Per obtenir la qualificació d’apte en el Bloc de formació pràctica cada alumne ha de complir els requisits següents:

1. Haver assistit a un mínim del 80 per 100 de les hores establertes per a cadascuna de les fases.

2. Haver preparat de forma sistemàtica la fitxa corresponent a cada sessió de treball.

3. Haver aconseguit els objectius formatius programats per a cada sessió.

4. Haver participat activament en les sessions de treball.

5. Haver estat capaç d’integrar-se en les activitats de l’entitat esportiva i de motivar els alumnes o usuaris.

6. Haver utilitzat un llenguatge clar i una terminologia especifica correcta.

7. Haver presentat de forma adequada la memòria de pràctiques, que ha de contenir, com a mínim, els apartats següents:

7.1. Descripció de l’estructura i el funcionament de l’entitat esportiva; de les instal·lacions i els espais per a les pràctiques i del grup o grups amb els quals ha realitzat el període de pràctiques.

7.2. Desenvolupament de les pràctiques: fitxes de les pràctiques de cada sessió i/o activitat agrupades per fases.

8. Informe d’autoavaluació de les pràctiques.

Instruments d’avaluació

Els instruments de què disposa el professor tutor de l’IES CTEIB per avaluar el Bloc de formació pràctica són:

1. Els documents de seguiment i avaluació de les activitats que realitzen els alumnes.

2. La informació recollida a les sessions de tutoria quinzenals realitzades en l’IES CTEIB amb els alumnes que fan el Bloc de formació pràctica.

3. La informació recollida en les visites a les entitats esportives.

4. L’informe valoratiu de les pràctiques emès pel tutor designat per l’entitat esportiva.

5. La memòria de pràctiques que presenta cada alumne, una vegada avaluada per part del tutor designat per l’entitat esportiva.

6. Aquells altres instruments que el professor tutor de l’IES CTEIB consideri necessaris per realitzar una avaluació sistemàtica i objectiva i, en concret, la informació addicional obtinguda a les entrevistes mensuals mantingudes amb el tutor designat per l’entitat esportiva.

Document de seguiment i avaluació de les activitats

Cada alumne ha d’emplenar diàriament el document de seguiment i avaluació.

Hi ha d’indicar les activitats realitzades a cada sessió formativa i el temps emprat.

S’hi poden fer constar observacions per part de l’alumne, per part del tutor designat per l’entitat esportiva i per part del tutor de l’IES CTEIB.

El tutor designat per l’entitat esportiva ha de donar el vistiplau a allò que hi figura a mesura que s’emplena i, a més, el tutor de l’IES CTEIB ho ha de revisar a les sessions quinzenals de seguiment i, si hi està d’acord, ha de fer constar el seu vistiplau al document.

Si el tutor de l’IES CTEIB, a la sessió de seguiment quinzenal, detecta alguna discrepància respecte a allò que figura al programa formatiu, ha d’emprendre les mesures correctores oportunes.

L’alumne és responsable de la custòdia d’aquest document durant el desenvolupament del Bloc de formació pràctica.

Sessions de tutoria

El tutor de l’IES CTEIB ha de realitzar sessions de tutoria amb els alumnes abans, durant i després de la realització del Bloc de formació pràctica. Durant el desenvolupament del Bloc de formació pràctica, les sessions de tutoria s’han de fer quinzenalment a l’IES CTEIB.

Informe valoratiu del tutor designat per l’entitat esportiva

El tutor designat per l’entitat esportiva ha d’emetre un informe valoratiu sobre la realització del Bloc de formació pràctica de cadascun dels alumnes, una vegada s’hagi acabat.

Si un alumne ha fet el Bloc de formació pràctica en diverses entitats esportives, el tutor de l’IES CTEIB ha de recollir l’informe de cadascun dels tutors designats per cada entitat esportiva.

Qualificació del Bloc de formació pràctica

El tutor de l’IES CTEIB ha de qualificar el Bloc de formació pràctica en termes d’apte o no apte, mitjançant els instruments d’avaluació esmentats.

Els alumnes qualificats com a no aptes han de cursar de nou el Bloc de formació pràctica en la mateixa entitat esportiva o en una altra, sempre que no hagin esgotat el nombre màxim de convocatòries a les quals tenen dret.

Valoració general de les pràctiques

El professor de l’IES CTEIB encarregat del seguiment i de l’avaluació del Bloc de formació pràctica ha de reflectir en l’informe sobre el Bloc de formació pràctica, que ha de fer en acabar cada curs escolar, la valoració sobre el desenvolupament de les pràctiques, la relació amb les entitats esportives col·laboradores, la seva gestió, els resultats acadèmics de l’alumnat, un estudi sobre la inserció dels alumnes que varen cursar l’ensenyament en el curs anterior i propostes de millora. Això permetrà analitzar el treball realitzat al llarg del curs, i preparar les noves línies d’acció i les correccions necessàries a la programació del Bloc de formació pràctica per al curs següent.

El cap del Departament d’Ensenyaments Esportius de Règim Especial ha d’elaborar, anualment, una memòria final sobre els blocs de formació pràctica dels ensenyaments esportius que s’han impartit en el centre, que inclogui els aspectes més destacables recollits dels informes elaborats pels tutors del Bloc de formació pràctica.