PERÍODE DE MATRICULACIÓ DEL BLOC DE FORMACIÓ DE PRÀCTIQUES

INFORMACIÓ PELS ALUMNES DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS
.
.
El proper període de matrícula per la matèria del Bloc de Formació de Pràctiques serà del dilluns 17 de setembre al 8 d’octubre de 2018 ambdós inclosos.
.
PROPERA REUNIÓ INFORMATIVA DEL BLOC DE FORMACIÓ DE PRÀCTIQUES:
.
Es realitzarà una reunió informativa aquest dilluns 17 de setembre 2018 a les 18:30h a les dependències del IES CTEIB (Aula 6 o 7) per explicar el procés de l’assignatura del bloc de formació de pràctiqeus de les diferents modalitats esportives i nivells.
.
Vos pregam que tots els que vos assebenteu d’aquesta informació, la vos comuniqueu entre els diferents companys del grup de classe dels ensenyaments esportius, moltes gràcies!!!
.
Assignatura: Bloc de Formació Pràctica:
.
Càrrega horària assignada per aquest Bloc de Formació;
.
– Nivell 1: 150 hores.

– Nivell 2: 200 hores.

– Nivell 3: 200 hores.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR:
.
Full de matricula:
.
.
Taxes pagaments matricula per nivells i segons si sou familia nombrosa i discapacitats + 33%:
.
– Formació pràctica de nivell 1/cicle inicial
-Formació pràctica de nivell 1/cicle inicial (família nombrosa general i discapacitats >33%)
-Formació pràctica de nivell 2/cicle final
-Formació pràctica de nivell 2/cicle final (família nombrosa general i discapacitats >33%)
-Formació pràctica de nivell 3/cicle final
-Formació pràctica de nivell 2/cicle final (família nombrosa general i discapacitats >33%)
.
Forma de formalització de matricula i horari:
.
Pregam que la documentació sigui presentada de forma presencial a l’administració del IES CTEIB.
L’horari administratiu del centre és de dilluns a divendres de 9h a 13:30h i el dilluns també de 15h a 17:00h.
De forma excepcional per casos justificats es podrà realitzar la matricula telemàticament lliurant la informació al correu eeee.cteib@gmail.com
.
Requisits per la matricula:
.
Recordam que per matricular-vos del Bloc de Formació Pràctica s’han de complir els requisits acadèmics concrets de cada modalitat esportiva i nivell corresponent que marca la normativa específica de cada federació esportiva.

.

DOCUMENTS PER INICIAR LES PRÀCTIQUES

Documentació necessària per iniciar el Bloc de Formació Pràctica

Els documents necessaris per iniciar el Bloc de Formació Pràctica (a més dels indicats abans) són:

1. El conveni de col·laboració entre l’IES CTEIB i l’entitat esportiva col·laboradora.

2. La relació d’alumnes que realitzen el Bloc de formació pràctica a cada entitat esportiva col·laboradora d’acord amb el programa formatiu.

3. Dades del tutor de l’entitat esportiva col·laboradora, aquest tutor ha de tenir una titulació mínima del nivell 1. No oblidar-se de posar l’horari en que realitzareu les pràctiques.

Important: Una vegada lliurada tota la documentació administrativa, les pràctiques no es poden començar fins que el vostre tutor de pràctiques professor del centre IES CTEIB vos doni el consentiment per telèfon o correu electrònic.

S’han de lliurar a l’IES CTEIB signats tots aquests documents a continuació; (però NO cal sigui en el període de matriculació, es pot fer després).

Conveni Centre Educatiu – Entitat Esportiva

Model Acord IES CTEIB – EEC 2018-19

Tutor entitat esportiva

http://aulavirtual.caib.es/c07013383/pluginfile.php/9517/mod_resource/content/1/MD30_informacio_tutor_entitat_esportiva1.pdf

Annexa relació alumnes

BFP-ANNEX-21

EXEMPCIÓ TOTAL O PARCIAL

Una vegada matriculat al Mòdul de Formació Pràctic o be en el mateix procés alhora que es lliure la matricula es pot lliurar també la sol.licitud d’exempció.

– Per sol.licitar l’exempció s’han de presentar els següents documents segons sigui la modalitat esportiva:

Quan siguin mitjançant activitats no remunerades (generalment Fútbol, Bàsquet).

Adjuntar el certificat de la Federació Española o Autonómica corresponent  on especificarà que heu exercit com entrenadors o monitors indicant; l’acticvitat desenvolupada, l’equip i categoria, i el periòde de temps en que s’ha desenvolupat l’activitat.

Certificat del/s club/s , o entitat/s on s’específiquin les funcions que heu desenvolupat i el període i si es possible la duració en hores.

Quan sigui mitjançant activitats remunerades (generalment a Muntanya, Vela).

L’experiència laboral s’acreditarà mitjançant la certificació de l’empresa on s’hagui adquirit dita experiència en la que consti específicament la duració del contracte, l’activitat desenvolupada i el període de temps en el que s’ha realitzat l’activitat. En el cas de treballadors per compte pròpia, s’exigirà la certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris , amb una antiguitat mínima d’un any o així com una declaració de l’interessat de les activitats més representatives.

Es pot presentar per aquest apartat darrer una vida laboral i un certificat de l’empresa o les empreses (si son diverses) on s’especifiquin les funcions que s’han desenvolupat, així com els diferents contractes laborals.

Aquesta documentació per l’exempció NO cal sigui lliurada en el període de matriculació, es pot fer després.