PERÍODE DE MATRÍCULA DEL PROJECTE FINAL (NIVELL 3)

S’obri el període de matrícula pel curs 2018-19 del mòdul Projecte Final (PF) del nivell 3 EERE.

Dates del període de matriculació del PF:

Del divendres 21 de setembre 2018 fins el dilluns 8 d’octubre de 2018.

Horari administratiu per realitzar els tràmits de dilluns a divendres de 9h a 13:30h i el dilluns també de 15h a 17h.

Requisits acadèmics: 

Tenir la qualificació d’apte al bloc de formació de pràctiques del nivell 3 dels EERE i haver aprovat el bloc comú i específic dels EERE de nivell 3 i també el bloc complementari si pertanyeu a estudis d’EERE de modalitat Logse.

Procés de matrícula:

  • Complimentar i lliurar la següent Instància:

Sol.licitud de matricula Projecte Final EERE

  • Realitzar el pagament de les taxes pertinent.

Taxes matricula Projecte Final format comú:

https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6371

Taxes matricula Projecte Final format família nombrosa.

https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6372

Data de finalització del mòdul Projecte Final:

El día 3 de juny 2019 serà el darrer día per lliurar el projecte al vostre tutor que se us hagui assignat i el dia 14 de juny el darrer día per fer la defensa del mateix. L’alumne podrà adelantar aquests tràmits si ho considera i finalitza les tasques corresponents.

Per causes excepcionals justificades si el departament d’EERE ho considera  la defensa del projecte final es podrà realitzar en una altra data posterior acordada amb el departament EERE.