MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Resultat d'imatges de pagar

TORN DE TARDA I SEMI PRESENCIAL

IMPORTANT: ELS CURSOS DE JUDO NIVELL 1, JUDO NIVELL 2, I VELA NIVELL 3 SE SUSPENEN PER MANCA D’INSCRITS.

EL CURS D’ATLETISME NIVELL 3 QUEDA PENDENT DE LA DECISIÓ DE LA FEDERACIÓ.

  • Dies 9 i 10 d’octubre a l’IES CTEIB
  • Només la poden dur a terme les persones admeses.
  • S’han de presentar a la secretaria del centre el FULL DE MATRICULA i  els justificants de pagaments especificats a continuació
  • Imports de la matrícula Bloc comú

CONCEPTE

IMPORT

JUSTIFICANT

Obertura expedient (només alumnes nous)

23,29€

MODEL 046/ATIB
Serveis Generals (tots)

11,09€

MODEL 046/ATIB
Assegurança escolar (fins els 28 anys)

1,12€

INGRÉS COMPTE IES CTEIB
Aportació activitats escolars (tots)

15€

INGRÉS COMPTE IES CTEIB
Matrícula Bloc comú nivell 1

88,72€

MODEL 046/ATIB
Matrícula Bloc comú nivell 2

133,08€

MODEL 046/ATIB
Matrícula Bloc complementari nivell 1*

22,19€

MODEL 046/ATIB
Matrícula Bloc complementari nivell 2*

33,28€

MODEL 046/ATIB

* Només per estudis de Muntanya i escalada, mitja muntanya i  futbol

  • COMPTE  IES  CTEIB:    ES06 0487 2296 5320 0000 3283
  • Import Bloc Específic (justificant ingrés al compte de la Federació pertinent)

Consultar:       https://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/preus/

  • Exempcions i bonificacions

a) Estan exempts de pagar aquestes taxes els membres de famílies nombroses de categoria especial, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de fer la inscripció amb la sol·licitud de matrícula aportant el títol o el certificat expedit a l’efecte per l’òrgan competent. Tenen una bonificació del 50% els membres de famílies nombroses de categoria general, que també han d’aportar el títol o el certificat expedit a l’efecte per l’òrgan competent.

b) Les persones que hagin sol·licitat una beca o altres ajudes de caràcter oficial poden no abonar la taxa de matrícula en el moment de fer la inscripció. El pagament d’aquesta taxa queda condicionat a la concessió de la beca.

c) Les persones que siguin víctimes de terrorisme i els seus cònjuges i fills estan exempts de pagar aquestes taxes.d) Les persones que siguin víctimes de violència de gènere i els fills que en depenen estan exempts de pagar aquestes taxes.

e) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % estan exemptes de pagar aquestes taxes, sempre que acreditin la seva situació en el moment de fer la inscripció.

No es preveuen exempcions i/o bonificacions en la matrícula del bloc específic.

  • El pagament es pot fer:

a) Telemàticament a través de la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (es), a l’enllaç corresponent a cada una de les taxes.

Ruta: http://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx -> Conselleria d’Educació i Universitat -> Ensenyaments esportius de règim especial

b) Amb un ingrés bancari per l’import corresponent (model 046, codi P39) a favor de la CAIB. S’han d’indicar el nom i els llinatges del sol·licitant i el concepte «Sol·licitud de matrícula del bloc _______» i el nivell/cicle i la modalitat esportiva.