Marc normatiu

MARC NORMATIU

1)Organització general

Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, pel qual es configuren com a ensenyaments de règim especial les conduents a l’obtenció de titulacions de tècnics esportius, s’aproven les directrius generals dels títols i dels corresponents ensenyaments mínims.

Orden ECI/3224/2004, de 21 de septiembre, por la que se establecen convalidaciones a efectos académicos entre determinadas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en el ámbito de la actividad física y del deporte con las correspondientes del bloque común de Técnicos Deportivos establecidas por el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, así como la Orden ECI/3341/2004, de 8 de octubre, que completa aquélla. (modificada per l’Orden ECI/3830/2005, de 18 de noviembre)

Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i de l’exhauriment de determinades formacions esportives.

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 31 de maig de 2011 per la qual es regula el Bloc de formació pràctica dels ensenyaments esportius de règim especial i el Projecte final dels ensenyaments esportius de grau superior a les Illes Balears.

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 22 de juliol de 2013 per la qual es regula i organitza l’oferta en règim semi presencial dels ensenyaments esportius de règim especial i del bloc comú de les formacions de període transitori, i del procediment de sol·licitud i autorització d’aquest tipus d’oferta.

2)Currículums

Accés a tots els currículums (enllaç als currículums per modalitats)

Decret 104/2006, de 7 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen els currículums, les proves i els requisits d’accés corresponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior de les especialitats dels esports de muntanya i escalada.

ORDEN ECI/1458/2007, de 21 de mayo, de por la que se establecen para el ámbito territorial de gestión directa del Ministerio de Educación y Ciencia, los currículos y las pruebas y requisitos de acceso, correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo superior en baloncesto.

Decret 89/2006, de 13 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums, les proves i els requisits d’accés corresponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior de les especialitats de futbol i futbol sala.

Orden ECD/2407/2012, de 30 de octubre, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final de grado medio correspondientes al título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo.

Ordre ECD/3310/2002, de 16 de desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de la formació en matèria esportiva a què es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre (BOE núm. 312, de 30 de desembre).

Orden ECD/2408/2012, de 30 de octubre, por la que se establece el currículo del ciclo de grado superior correspondiente al título de Técnico Deportivo Superior en Hípica.

3)Altres

Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.