INSTRUCCIONS DE PREMATRÍCULA PER A LES PBAU 2018 EN LA CONVOCATÒRIA DE JULIOL

Resultat d'imatges de ALUMNO

Termini de prematrícula: del 19 AL 25 DE JUNY a la web de la UIB, a través de l’enllaç:

  • Poden consultar les instruccions de matrícula a l’enllaç següent:Alumnes de batxillerat: http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/

    Alumnes de cicles formatius de grau superior: http://estudis.uib.cat/grau/acces/tecnic/

  • Lliurament dels documents que es generen a la secretaria del centre FINS DIA 25 DE JUNY A LES 12.00H per a que siguin segellats, juntament amb la documentació que es detalla: fotocòpia del DNI o NIE (fotocopiat per una sola cara d’un full) i títol de família nombrosa si escau (també fotocopiat per una sola cara d’un full). A més, si es té dret a l’exempció de Llengua Catalana i Literatura, s’ha d’aportar fotocòpia de l’acreditació.