Exempció, ajornament, suspensió i cessament

EXEMPCIÓ, AJORNAMENT, SUSPENSIÓ I CESSAMENT DE LA REALITZACIÓ DEL BFP

Tipus d’exempcions i efectes

L’exempció de realitzar el Bloc de formació pràctica pot ser total o parcial.

– L’exempció total de la realització del Bloc de formació pràctica s’atorga si la persona interessada pot acreditar una experiència com a entrenador amb una durada, com a mínim, d’una temporada esportiva, en un nivell que estigui d’acord al nivell acadèmic que pretén convalidar i que demostri la capacitació suficient per afrontar totes les capacitats professionals per a les quals prepara el nivell de l’ensenyament que està cursant. Aquesta exempció implica que aquesta persona no ha de fer el Bloc de formació pràctica si així ho resol el departament dels EERE i la direcció del centre del IES CTEIB.

– L’exempció parcial de la realització del Bloc de formació pràctica s’atorga si la persona interessada pot acreditar una experiència com a entrenador amb una durada, com a mínim, d’una temporada esportiva, que demostri la capacitació suficient per afrontar, només, algunes de les capacitats professionals per a què prepara el nivell de l’ensenyament que està cursant. Aquesta exempció implica que aquesta persona només ha de fer les activitats adients per assolir aquelles capacitats professionals que no s’han acreditat mitjançant l’experiència laboral.

El període de temps necessari per assolir-les es calcula proporcionalment al conjunt global de capacitats professionals corresponents al nivell i tenint en compte els objectius del Bloc de formació pràctica de cada nivell.

En cap cas, no pot ser inferior al 30% de les hores establertes per al Bloc de formació pràctica del nivell dels ensenyaments esportius corresponent.

El centre guarda una còpia de la resolució per la qual s’atorga l’exempció parcial en l’expedient acadèmic de l’alumne.

Procediment i terminis de sol·licitud de l’exempció

Per obtenir l’exempció es requereix la matrícula prèvia de la persona interessada en el Bloc de formació pràctica a l’IES CTEIB. L’exempció del Bloc de formació pràctica s’ha de sol·licitar a la direcció de l’IES CTEIB.

La persona que pugui acreditar una experiència com a entrenador amb una durada, com a mínim, d’una temporada esportiva, pot sol·licitar l’exempció de cursar el Bloc de formació pràctica en el moment de formalitzar la matrícula en el Bloc. També ho pot sol·licitar en un altre moment però, sempre amb una antelació mínima de 21 dies naturals a l’avaluació que determina l’accés al Bloc de formació pràctica per a la resta del grup d’alumnes en què s’integra la persona que demana l’exempció.

Per sol.licitar l’exempció s’han de presentar els següents documents segons sigui la modalitat esportiva:

Quan siguin mitjançant activitats no remunerades (generalment Fútbol, Bàsquet).

Adjuntar el certificat de la Federació Española o Autonómica corresponent  on especificarà que heu exercit com entrenadors o monitors indicant; l’acticvitat desenvolupada, l’equip i categoria, i el periòde de temps en que s’ha desenvolupat l’activitat.

El certificat ha de contenir, com a mínim, les dades següents:

(1) Dades identificatives de la persona interessada que té una experiència com a entrenador amb una durada, com a mínim, d’una temporada esportiva.

(2) Categoria o categories de les persones a les quals ha entrenat, fent-hi constar el temps durant el qual les ha entrenades.

(3) Data d’emissió.

(4)Identificació i signatura de la persona que fa la certificació.

Certificat del/s club/s , o entitat/s on s’específiquin les funcions que heu desenvolupat i el període i si es possible la duració en hores.

Les funcions que es valoren per a l’exempció són específiques en cada modalitat esportiva, per exemple;

– A VELA SON:

VELA FUNCIONS QUE ES VALOREN PER L’EXEMPCIÓ DEL BFP

Quan sigui mitjançant activitats remunerades (generalment a Muntanya, Vela).

PER TREBALLADORS PER UNA o MÉS EMPRESES o  CLUB/S ESPORTIU/S;

L’experiència laboral s’acreditarà mitjançant la certificació de l’empresa on s’hagui adquirit dita experiència en la que consti específicament la duració del contracte, l’activitat desenvolupada i el període de temps en el que s’ha realitzat l’activitat.

Per justificar aquests documents es presentarà el següent:

  • Contractes de feina.
  • Certificat/Full de vida laboral.
  • Certificat/Full complimentat i signat i segellat pel o per la màxim/a representat legal de l’empresa o empreses (si són diverses)  o club esportiu o clubs (si són diversos) on s’especifiquin les funcions desenvolupades per part del treballador durant la relació laboral dins l’empresa, empreses o club/s esportiu/s.Les funcions que es valoren per a l’exempció són específiques en cada modalitat esportiva, i són extretes del Reial Decret de cada modalitat esportiva, per exemple;– A VELA SON:

    VELA FUNCIONS QUE ES VALOREN PER L’EXEMPCIÓ DEL BFP

    PER TREBALLADORS/ES PER COMPTE PRÒPIA:

En el cas de treballadors per compte pròpia, s’exigirà;

  • La certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris , amb una antiguitat mínima d’un any. Es presentarà per aquest apartat el certificat/full de vida laboral.
  • Les factures dels serveis realitzats on apareixi:   El concepte, Els destinataris i a cada factura s’ha d’ometre l’import (osigui el preu no es pot mostrar).

Resolució de la sol·licitud

El tutor del Bloc de formació pràctica ha d’elaborar un informe sobre cada una de les sol·licituds presentades, una vegada comprovada i contrastada la documentació presentada. L’informe ha de valorar la possibilitat d’atorgar-li o no l’exempció i ha de proposar el seu abast. El cap del Departament d’Ensenyaments Esportius de Règim Especial ha de donar el vistiplau a l’informe dels tutors del Bloc de formació pràctica i l’ha de trametre a la direcció de l’IES CTEIB.

La direcció del centre ha de dictar una resolució denegant l’exempció o autoritzant l’exempció total o parcial del Bloc de formació pràctica.

Si l’exempció s’ha sol·licitat en el moment de la formalització de la matrícula en el Bloc de formació pràctica, la direcció de l’IES CTEIB l’ha de resoldre en el termini màxim de 30 dies naturals que compten des de l’endemà del dia en que finalitza el període de matriculació o des del darrer día en que va aportar tota la documentació necessaria per possibilitar resoldre la sol.licitud.

L’IES CTEIB ha de notificar aquesta resolució a la persona interessada, de conformitat amb allò que es preveu a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L’IES CTEIB incorporarà la resolució i la documentació acreditativa corresponent a l’expedient de l’alumne.

Reclamacions

La persona que rebi una resolució d’exempció denegatòria pot interposar un recurs d’alçada davant la direcció de l’IES CTEIB. o davant la Direcció General de Planificació i Centres, la qual l’ha de resoldre, en el termini d’un mes que compta des de la data de recepció de la notificació de la resolució. Si es presenta el recurs davant la direcció de l’IES CTEIB., aquesta l’ha de trametre a la direcció general esmentada en el termini de deu dies, amb un informe i una còpia completa i ordenada de l’expedient que ha donat lloc a la resolució impugnada.

Tramitació del títol

Els alumnes que hagin superat el conjunt de mòduls professionals dels ensenyaments esportius que cursen i hagin obtingut l’exempció total de cursar el Bloc de formació pràctica estan en condicions que se’ls expedeixi el títol corresponent sense necessitat que s’iniciï o finalitzi el període destinat a la realització del Bloc.A tal efecte, en el moment en què aquesta persona es trobi en la situació esmentada, es realitzarà mensualment el procediment per a la proposta d’expedició de títol.

Ajornament de la realització del Bloc de formació pràctica

L’alumne que no pugui realitzar el Bloc de formació pràctica en el període general previst per a la resta d’alumnes del seu grup, i no pugui obtenir l’autorització per realitzar-lo en un període extraordinari dins del mateix curs escolar, no s’ha de matricular d’aquest Bloc i ha de deixar pendent la seva realització.

Si en cursos posteriors el pot cursar, s’hi ha de matricular en el període que estableixi l’IES CTEIB.

Suspensió i ajornament una vegada iniciat el Bloc de formació pràctica

Si una vegada iniciat el Bloc de formació pràctica l’alumne no el pot realitzar amb normalitat per alguna causa justificada, pot demanar la suspensió de les pràctiques per continuar-les més endavant dins del mateix curs escolar o bé demanar-ne l’ajornament.

A títol orientatiu, es poden considerar vàlides per autoritzar la suspensió o l’ajornament de les pràctiques, les causes següents: malalties prolongades de caràcter físic; incompatibilitat amb l’horari laboral sobrevinguda posteriorment a l’inici del Bloc de formació pràctica; obligacions de tipus familiar o personal que no es podien preveure abans de l’inici del Bloc de formació pràctica i que impedeixen una dedicació adequada a la formació; admissió en altres estudis que comporti una dedicació incompatible amb la realització del Bloc de formació pràctica, sempre que sigui posterior a l’inici del Bloc de formació pràctica i obtenció de beca per cursar altres estudis incompatibles amb la realització del Bloc de formació pràctica, aconseguida una vegada iniciada la realització del Bloc de formació pràctica.

Cessament de la realització del Bloc de formació pràctica com a mesura correctora

L‘IES CTEIB. pot establir com a mesura correctora que un alumne cessi de la realització del Bloc de formació pràctica, amb la conseqüent qualificació com a no apte, en els casos següents:

1. Faltes reiterades d’assistència o puntualitat no justificades.

2. Actitud incorrecta o falta d’aprofitament.

3. Incompliment del programa formatiu pactat amb l’entitat esportiva.

4. Per acordar aquest cessament és necessària l’audiència prèvia de l’a­umne.